Towards Oatman AZ

Rob standing on Route 66, towards Oatman AZLaurel and Tow, On Route 66
Brenda Laurel
Rob Tow
Tau Zero